دسته: best of facebook

0

عشق این است

عشق این است که حالت فقط با او خوب باشد چقدر حال من با تو خوب است .مادر ……………….. نسرین بهجتی