دسته: نیازمندیهای ایرانیان در ارمنستان

تلفن های ضروری ارمنستان و مراکز ایرانی 1

تلفن های ضروری ارمنستان و مراکز ایرانی

تلفن های ضروری ارمنستان آتش نشانی: 101 اداره پلیس: