دسته: نوشته های مدیر سایت

0

سیسمونی

نمیدونم چرا ملت همه از من طلب کارن! با ماشین دارم میرم, خانومه زنگ زده, میگه پارس نیوز؟ میگم بفرمایین در خدمتم. میگه: برقرار باشین برادر, موید و نمیدونم چی چی باشین, سوالی از...