دسته: طنز

0

تمرینات فشرده مکزیکی ها برای عبور از دیوار ترامپ !

عبور مکزیکی ها از دیوار تمرینات فشرده مکزیکی ها برای عبور از دیوار ترامپ ! 😄.#PersianAmericansInstagram.com/Persian_AmericansTelegram.me/PersianAmericanswww.PersiansoverAmerica.com Posted by ‎Persian Americans : ایرانیان امریکا‎ on Freitag, 27. Januar 2017